Hospice Duin- en Bollenstreek logo

Privacystatement

Privacystatement/AVG Stichting Hospice Duin- en Bollenstreek

Contactgegevens:
Stichting Hospice Duin- en Bollenstreek
Hoofdstraat 51
2171 AR Sassenheim
Telefoon: 0252-227139
E-mail: info@hospiceduinenbollenstreek.nl

Stichting Hospice Duin- en Bollenstreek is eigenaar van deze website en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In dit privacystatement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens.
Een gedetailleerde beschrijving van de verwerking van persoonsgegevens ligt vast in het register van verwerkingsactiviteiten en de bijbehorende gegevensmatrix. Deze ligt ter inzage bij de manager of coördinatoren van Hospice Duin- en Bollenstreek.
Hospice Duin- en Bollenstreek streeft ernaar te voldoen aan de geldende wetgeving ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een individu zeggen. Bijvoorbeeld naam, (mail)adres, geboortedatum, foto’s e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een individu herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Wanneer anderen die persoonsgegevens in bezit hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt middels formulieren op deze site.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken als u het contactformulier vrijwilligers op deze website invult en verzendt:
– Persoonlijke gegevens
– NAW gegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hospiceduinenbollenstreek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

* Gegevens van gasten en naasten
Aan de gast wordt toestemming gevraagd om de gegevens te registeren en te communiceren naar derden voor noodzakelijke zorg gerelateerde (administratieve ) afhandelingen. De gegevens van de gast en van de overige betrokkenen (naasten) worden verwerkt met het oog op de te verlenen activiteiten: ondersteuning van de gast door zorgverleners en vrijwilligers, het facturen van de afgenomen diensten en indien van toepassing het nakomen van wettelijke en contractuele verplichtingen in het kader van deze activiteiten.

* Personeel en organisatie
Van personeelsleden en vrijwilligers worden uitsluitend die gegevens vastgelegd die nodig zijn voor het uitvoeren van alle werkzaamheden en het functioneren van de organisatie, het vervullen van het werkgeverschap en het nakomen van wettelijke en contractuele verplichtingen.
Het P- dossier van de medewerker is in de beveiligde omgeving TTS van Marente geplaatst.
Het vrijwilligersdossier is beveiligd met een wachtwoord.

* Geïnteresseerden in de organisatie
Gegevens worden verwerkt om personen die om informatie vragen (bijvoorbeeld via een invulformulier op de website) van informatie te kunnen voorzien en het verzenden van onze jaarverslagen en nieuwsbrieven.
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Gegevens ten aanzien van de dienstverlening worden na overlijden ten behoeve van naslag en administratieve doelen maximaal 2 jaar bewaard.

Wanneer je je dienstverlening/verband bij ons eindigt, bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens. Je hebt recht op inzage van de gegevens die wij van jou hebben nadat je de dienstverlening/verband bij ons hebt beëindigd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verstrekken uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hospiceduinenbollenstreek.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@hospiceduinenbollenstreek.nl.

Stichting Hospice- Duin en Bollenstreek | Hoofdstraat 51 | 2171 AR Sassenheim | Telefoon: 0252-227139 | Fax: 0252-222588 | E-mail: info@hospiceduinenbollenstreek.nl
Kamer van Koophandel nr: 28109930 | Bankrekening: NL60rabo0129213063 | Fiscaal nummer: 8156.42.192 | RSIN-nummer: 815642192

© Hospice Duin- en Bollenstreek 2008 – 2020 | Privacy Statement