Hospice Duin- en Bollenstreek logo

Stichting Vrienden Hospice- Duin en Bollenstreek

Doelstelling

De stichting Vrienden van het Hospice Duin- en Bollenstreek is opgericht ter ondersteuning van het Hospice. De doelstelling is:
Het verlenen van steun, op welke wijze dan ook, aan de te Sassenheim gevestigde stichting: Stichting Hospice Duin- en Bollenstreek.
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Fondsen

De Stichting verkrijgt haar financiële middelen door donaties, sponsoracties en legaten. Vrienden doneren jaarlijks minimaal een bedrag van € 15,00.
Onze Stichting gebruikt deze donaties en overige giften voor bijvoorbeeld: het  (deels) vergoeden van de eigen bijdrage van financieel minder draagkrachtige gasten, het ondersteunen van activiteiten van het Hospice die niet vallen onder de reguliere exploitatie, het ondersteunen van initiatieven van het Hospice op het gebied van kennisontwikkeling en kennisverspreiding over palliatieve zorg, het vergroten van de naamsbekendheid van het Hospice en het namens de Vrienden tonen en uiten van de waardering voor de meer dan 100 vrijwilligers.

Vriend worden?

Wilt u vriend worden of ons steunen? Wilt u Vriend worden? Uw jaarlijkse bijdrage bedraagt dan minimaal € 15,00. Dat kan d.m.v. het invullen van het donateursformulier. (Klik hier voor het aanmeldingsformulier vriend/donateur).
Wilt u ons steunen? Maak dan uw financiële bijdrage over op bankrekeningnummer NL81RABO0131288679 t.n.v. Stichting Vrienden Hospice Duin- en Bollenstreek. Iedere bijdrage is welkom, klein en groot.
Wilt u anderszins uw steun verlenen door bijvoorbeeld een sponsoractie? Neem voor meer informatie contact op met de penningmeester; de heer Renzo van Leeuwen, tel. 06-27404993.

Onze Stichting is een Algemeen nut beogende instelling (ANBI), dit betekent dat uw donatie aftrekbaar is van de belasting. M.i.v. 2014 zijn periodieke giften in geld zelfs zonder notariële akte volledig aftrekbaar (dus geen drempelbedrag) als u een overeenkomst voor minimaal 5 jaar ondertekent. Meer informatie en het standaardformulier kunt u vinden op de webpagina van de Belastingdienst onder Periodieke giften of via een verzoek aan Stichting Vrienden  Duin- en Bollenstreek, Hoofdstraat 51, 2171 AR Sassenheim, u kunt een ook e-mail sturen naar vrienden@hospiceduinenbollenstreek.nl.

Bestuur

Dhr M.F.P. van den Broek, voorzitter
Mevr N.C. Ritsma – van Duijn, secretaris
Dhr. R. van Leeuwen, penningmeester
Mevr G.M.T. van de Geest – van Haaster, algemeen bestuurslid

De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis en zijn onbezoldigd. Wel is er de mogelijkheid dat bestuursleden gemaakte kosten voor activiteiten die samenhangen met hun bestuurswerk vergoed krijgen op declaratiebasis.

Contactgegevens

Stichting Vrienden Hospice Duin- en Bollenstreek
Hoofdstraat 51
2171 AR Sassenheim
Telefoon: 0252-227139
E-mail: vrienden@hospiceduinenbollenstreek.nl
Bankrekening: NL81RABO0131288679
RSIN-nummer: 814081204

Documenten ter verantwoording

Financieel jaarverslag 2023 van de Stichting Vrienden van het Hospice Duin- en Bollenstreek. Download PDF.
Beleidsplan 2023 – 2027 van de Stichting Vrienden van het Hospice Duin- en Bollenstreek. Download PDF.
Privacy statement van de Stichting Vrienden van het Hospice Duin- en Bollenstreek. Download PDF.
Vriendenbrief 2023 van de Stichting Vrienden Hospice Duin- en Bollenstreek. Download PDF.

Stichting Hospice- Duin en Bollenstreek | Hoofdstraat 51 | 2171 AR Sassenheim | Telefoon: 0252-227139 | Fax: 0252-225888 | E-mail: info@hospiceduinenbollenstreek.nl
Kamer van Koophandel nr: 28109930 | Bankrekening: NL60rabo0129213063 | Fiscaal nummer: 8156.42.192 | RSIN-nummer: 815642192

© Hospice Duin- en Bollenstreek 2008 – 2024 | Privacy Statement